Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem
LOGO


info@projekty-cz.eu
Copyright © Projekty CZ, s.r.o.


Identifikační údajeDIČ

Jednatel


Sídlo společnosti
Telefon
Http
E-mail
Bankovní spojení

Profil společnosti


Předmět činnostiprojektová příprava
inženýrská činnostúzemní plánováníZákladní cíle


Kvalifikace


Společnost Projekty CZ, s.r.o. byla založena zápisem do Obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27130, dne 21. 3. 2009.

286 93 213
CZ 286 93 213

Ing. arch. Zdeněk Šťastný


Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 192 279
www.projekty-cz.eu
info@projekty-cz.eu
Raifeisenbank, č.ú. 430 829 2001/5500

Společnost Projekty CZ, s.r.o. je především projektovou kanceláří, zaměřenou na poskytování služeb v oblasti přípravy staveb. Projektová příprava je doplňována související inženýrskou činností, přesahující z přípravy stavby do její realizace až do kolaudace.

Všechny poskytované služby jsou zajišťovány s maximální snahou o jejich komplexnost od zpracování nebo obstarání podkladů, přes zajištění speciálních dokumentací, nezbytných pro přípravu a realizaci stavby, až po průběžnou konzultační a poradenskou činnost.

Společnost poskytuje služby pro široké spektrum zákazníků zpracovává zakázky pro veřejný sektor, privátní podnikatelský sektor, developerské a stavební společnosti i pro stavebníky – fyzické osoby.

Společnost Projekty CZ, s.r.o. nabízené služby zajišťuje pro rekonstrukce stávajících staveb i pro novostavby. Komplexní služby jsou zajišťovány zejména pro tyto druhy staveb:

          občanská výstavba
          stavby pro bydlení
          průmyslové stavby, autoservisy, laboratoře
          stavby pro spoje a telekomunikace
          sportovní stavby
          zeleň, parter, dopravní stavby

Poskytované služby jsou členěny do jednotlivých zakázek v následující struktuře:

zpracování zaměření stávajícího stavu budov
zpracování architektonické studie
zpracování studie proveditelnosti
zpracování dokumentace k územnímu řízení
zpracování projektu stavby pro stavební povolení
zpracování projektu stavby pro výběr zhotovitele
zpracování projektu pro provedení stavby
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

obstarání podkladů
zajištění územního rozhodnutí
zajištění stavebních povolení
organizování výběrového řízení zhotovitele stavby
výkon autorského dozoru projektanta
výkon technického dozoru investora
zajištění kolaudace stavby

zpracování urbanistických studií
zpracování územních studií
zpracování a projednání regulačních plánů

Společnost Projekty CZ, s.r.o. pracuje jako tým odborníků, který pokrývá celé spektrum problematiky a profesí, souvisejících s přípravou staveb. S ohledem na multiprofesní charakter oboru, využívá kromě vlastních zaměstnanců služeb řady externích specialistů v souvisejících oborech.

V rámci zajištění jednotlivých zakázek, je základní metodou empatický přístup k zákazníkovi. Snaha o pochopení jeho záměru a následné zapracování do příslušné dokumentace, je samozřejmostí. Dále poskytnutí všech informací souvisejících s problematikou zakázky a to technických i legislativních.

V neposlední řadě jsou zakázky zpracovávány tak, by ve výsledném řešení, byly v souladu záměry zákazníka s veřejným zájmem.

Společnost Projekty CZ, s.r.o. realizuje své činnosti prostřednictvím odpovědných osob, oprávněných vykonávat činnosti dle příslušných obecně závazných předpisů tj. dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Ing. arch. Zdeněk Šťastný – autorizovaný architekt ČKA 00 680

Společnost je pojištěna z odpovědnosti za škodu z výkonu povolání.Společnost děkuje za dlouholetou spolupráci Ing. arch. Janě Šikulové in memoriam.